Кафедра конституційного права України

Історія, склад та наукова діяльність
Кафедра конституційного права України

Кафедра конституційного права України

Кафедра конституційного права України із сучасною назвою існує з 1992 р. До того викладання курсу конституційного (державного) права та проведення наукових досліджень в зазначеній галузі здійснювалось на кафедрах: радянського державного права (1943-1951); державного і міжнародного права (1951-1966); державного та адміністративного права (1966-1977); державного права СРСР і державного права соціалістичних країн (1977-1992). Історія кафедри пов’язана з іменами таких видатних учених, як В.О.Барахтян, Р.С.Павловський, М.В.Яновський, О.І.Свечкарьов, А.Н.Соколов.

На кафедрі працюють 23 викладачі: проректор із навчальної роботи, чл.-кор. Національної академії правових наук України, проф., д-р юрид. наук Ю.Г. Барабаш; завідувач кафедри, канд. юрид. наук, доц. Т.М. Слінько; акад. Національної академії правових наук України, проф., д-р юрид. наук А.О. Селіванов; суддя Конституційного Суду України, чл.-кор. Національної академії правових наук України, проф., д-р юрид. наук В.П. Колісник; доц., канд. наук – Л.К. Байрачна, Г.В. Берченко, Ф.В. Веніславський, І.І. Дахова, В.І. Кичун, О.Г. Кушніренко, Л.І. Летнянчин, С.Ю. Лукаш, В.В. Речицький, Ю.В. Ткаченко, О.О. Чуб, Є.В. Ткаченко; асист., канд. юрид. наук – І.В. Гаращук, В.І. Ковтун, Я.А. Колінко, О.В. Нестеренко, К.О. Павшук, П.В. Романюк, О.В. Члевик. Зав. кабінетом кафедри І.П. Ісаєнко, лаборант – А.О. Поклад.

У період із 1992 р. по 2007 р. завідував кафедрою акад. Академії правових наук України, проф. Ю. М. Тодика. Із 2007 р. по 2015 р. – завідувач кафедри чл.-кор. Національної академії правових наук України, проф., д-р юрид. наук Ю.Г. Барабаш. Із 2015 р. – завідувач кафедри доц., канд. юрид. наук Т.М. Слінько.

На кафедрі викладається фундаментальна дисципліна “Конституційне право України” для студентів ІІ курсу всіх форм навчання, основний курс «Конституційна юрисдикція в Україні» для магістрів, а також спецкурси “Права і свободи людини і громадянина в Україні” та “Конституційно-правовий статус об’єднань громадян в Україні” для студентів V курсу заочної форми навчання державно-правової спеціалізації.

За роки функціонування кафедрою підготовлені і видані такі підручники та навчальні посібники: “Конституційне право України” (за ред. Ю.М.Тодики, 1997); “Конституційно-правовий статус об’єднань громадян в Україні” (Т.М.Слінько, О.Г.Кушніренко, 1998); “Права і свободи людини і громадянина” (О.Г.Кушніренко, Т.М.Слінько, 2001); “Задачі-казуси і тести з конституційного права України” (О.Г.Кушніренко, Ф.В.Веніславський, 2001); “Конституційне право України” (за ред. Ю.М.Тодики та В.С.Журавського, 2002); “Конституційне право України в схемах та дефініціях” (О.Г.Кушніренко, Т.М.Слінько, Ф.В.Веніславський, 2003); “Конституційне право України: Хрестоматія” (Ю.М.Тодика, В.С.Журавський, 2003); «Конституційне право України» (За ред. В.П.Колісника, Ю.Г.Барабаша, 2008), «Конституційне право України» (Ю.Г.Барабаш та ін., 2010), «Конституційна юрисдикція» (Ю.Г.Барабаш та ін., 2011).

Барабаш Юрій Григорович

Барабаш Юрій Григорович

Значний внесок у становлення кафедри конституційного права України вніс акад. Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, д-р юрид. наук, проф. Ю.М.Тодика. Він був автором понад 250 наукових робіт, у тому числі більше 50 монографій і навчальних посібників. Найбільш значущі монографії проф. Ю.М.Тодики: “Конституційне право України: галузь права, наука, навчальна дисципліна” (1998); “Засади конституційного ладу України” (1999); “Президент України: конституційно-правовий статус” (1999); “Конституція України: проблеми теорії і практики” (2000); «Конституційні засади формування правової культури» (2001); «Громадянство України: конституційно-правовий аспект» (2002); “Тлумачення Конституції і законів України: теорія і практика” (2003); “Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні” (2004). Серед наукових робіт викладачів кафедри слід відмітити такі: В.П.Колісник – “Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти” (2003); В.В.Речицький – “Політична активність. Конституційні аспекти” (1999), “Конституціоналізм. Український досвід” (1999) та “Символічна реальність і право” (2007); Ю.Г.Барабаш – “Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект)” (2004), «Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права» (2008); О.О.Чуб – “Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами” (2005); Л.І.Летнянчин – “Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики” (2006); І. І. Дахова – «Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах» (2008); О.П.Євсєєв – «Процедури в конституційному праві України» (2010); Є.В.Ткаченко – «Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльно-правовий аспект» (2010).

Кафедра активно займається законопроектною та науково-експертною діяльністю. Викладачі кафедри брали участь у роботі над проектом Конституції України 1996р. та у розробці таких законопроектів: «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», “Про надзвичайний стан”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання”, “Про інформацію”, «Про доступ до публічної інформації», “Про нормативні правові акти”, «Про мови». Кафедра систематично дає науково-експертні висновки за запитами суддів Конституційного Суду України, комітетів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування м. Харкова. Кафедра підтримує тісні зв’язки із вказаними державними інституціями, зокрема з Науково-методичною радою при Вищому адміністративному суді України.

Діапазон наукових досліджень на кафедрі досить широкий: теорія Конституції, становлення і розвиток українського конституціоналізму; державно-правова конфліктологія; конституційно-процесуальні відносини; правовий статус Верховної Ради України, Президента України; конституційні засади етнонаціональних і мовних відносин в Україні, конституційно-правовий статус людини і громадянина; проблеми тлумачення Конституції і законів України; питання громадянства, статус політичних партій, засобів масової інформації, інших структур громадянського суспільства; проблеми політичної активності громадян; територіальний устрій України; питання виборчого права і законодавства; правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тощо. На сучасному етапі наукові дослідження фахівців кафедри сконцентровані на аналізі розвитку в Україні сучасного конституційного процесу, науковому обґрунтуванні концепції конституційно-процесуального права, подальшій новелізації конституційного законодавства. У 2006-2010 рр. робота науковців була спрямована на виконання цільової комплексної програми «Права людини та проблеми організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства». У 2011-2015 рр. кафедра розпочне напружену роботу над цільовою комплексною програмою «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні».

Члени кафедри щорічно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах. Зокрема, до таких наукових заходів належать: VIII щорічна фулбрайтівська конференція “Інтелект і влада” (Львів, 2004); семінар “Актуальні проблеми застосування судами виборчого законодавства при розгляді спорів” (Київ, 2005); Перші Курасівські читання “Етнополітична ситуація в Україні напередодні парламентських виборів” (Київ, 2005); конференція “Проблемні питання законодавства про вибори: парламентські та місцеві вибори 2006р. в Україні” (Київ, 2006); круглий стіл “Конституційно-правові механізми політичної стабільності в Україні” (Київ, 2007); Відкрите засідання “Українського форуму” на тему: “Чи є загроза українському парламентаризму?” (Київ, 2007); форум «Громадська асамблея України» з приводу розроблення нової Конституції України (Київ, 2008); круглий стіл «Організація доступу до архівів таємних служб» (Берлін, 2009); науково-практична конференція «Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми» (Харків, 2009); науково-практичні конференції «Конституційні права і свободи людини і громадянина в контексті взаємодії громадянського суспільства і правової держави» і «Проблеми конституційного і муніципального будівництва на сучасному етапі» (Москва, 2010); освітня програма «Верховенство права» (Вашингтон, 2010) тощо. Починаючи з 2008 р., на базі кафедри проводиться міжнародна наукова конференція «Конституційні читання», присвячені пам’яті академіка права Ю.М.Тодики.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри публікуються в таких провідних наукових виданнях, як “Вісник Національної академії наук України”, “Право України”, “Вісник Академії правових наук України”, “Проблеми законності”, “Університетські наукові записки”, “Підприємництво, господарство і право”, “Право і безпека”, «Юридична наука і освіта» тощо.